Deel 7: De oorsprong van het kwaad en de liefde

God vertelt ons in het eerste boek van de Bijbel dat Hij alle dingen heeft geschapen. Heeft Hij dan ook het kwade geschapen… foutje? Gods antwoord is nee! Hij zegt dat alles zeer goed was bij de schepping, dus ook de mens. Gen. 1:31; “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Deut. 32:4 “Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.”

In de Bijbel vertelt God ons dat Hij ook andere wezens, engelen geschapen heeft, ook perfect! Maar met één van de engelen ging er iets fout. Het boek Ezechiël vertelt ons over een hoofdengel die volmaakt was, maar niet tevreden was met zijn positie en die gelijk wilde zijn aan zijn Schepper.

Ez. 28:14, 15 HSV
“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg,
u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”

Perfect, volmaakt wil zeggen volkomen in liefde in harmonie met mens en natuur. Hoe is het kwade dan hier ontstaan? God vertelt ons dat één van de belangrijkste engelen, Satan, die Hij volmaakt geschapen had, trots werd in zijn hart, jaloers, hij begeerde de positie van zijn Schepper God.

Jes. 14:12-14 (HSV)
“Hoe bent u uit de hemel gevallen,
morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel;
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”

Maar dan heeft God hem toch niet volmaakt geschapen? Kan iets wat volmaakt is vervallen tot onvolmaakt? Jazeker, net zoals b.v. een goede chauffeur tot een brokkenpiloot kan worden door het gebruik van alcohol. De oorzaak zit in de keuze van de chauffeur, pakt hij de fles of niet. God heeft zowel engelen als mensen geschapen met een eigen vrije wil. Wij zijn geen robots. Een vrije wil is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Kun jij iemand liefhebben uit dwang? Liefhebben is een kwestie van keuze. Een principe dat eeuwig zal blijven bestaan! Liefde maakt ons gelukkig en blij. Liefhebben staat tegenover geweld, jaloezie, diefstal, overspel etc . Kwaad betekent je afkeren van God; de bron van liefde, negeren. Allemaal zaken waarvan God vertelt dat ze verdriet en narigheid zullen veroorzaken en uiteindelijk tot de dood zullen leiden. De liefde is volmaakt wanneer deze nare eigenschappen niet voorkomen. Zoekt elk mens niet naar liefde en geluk? Lees eens 1 Kor. 13 over de liefde (HSV). Een omschrijving, een wens of norm die God ons voorhoudt:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Vraag: Vul bij het lezen van 1 Kor. 13 waar “zij” staat eens “ik” of ”jouw naam” in. Herken jij jezelf daarin? Ontdek je gebreken? Zo ja zou jij willen leven naar de volmaakte liefde?

Deel 6: Bestaat God?

Een eerlijk antwoord vraagt om een eerlijk onderzoek voordat je tot een conclusie komt. Dat willen we in deze studie doen. Niemand kan bewijzen dat God bestaat, Hij maakt zichzelf bekend als Schepper van hemel en aarde. Het komt aan op geloof, vertrouwen, aannemen. Wie aan God wil twijfelen kan altijd wel iets vinden. Maar er bestaan zoveel aanwijzingen dat God bestaat, dat schepping veel aannemelijker is dan te geloven dat alles een product van toeval is. Bovendien heeft God beloofd dat wanneer je Hem ernstig zoekt, je Hem zult vinden.

Hebr. 11: 6 (NBV) “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.”

Deut. 4:29 (HSV) “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”

Met andere woorden: God zal zichzelf openbaren. Een beter bewijs kun je niet vinden. Het is een persoonlijke ervaring die je niet aan een ander kunt bewijzen. We zullen hier niet verder ingaan op het vraagstuk Schepping-Evolutie want daar is genoeg over te vinden. In deze studie zal de nadruk liggen op profetie, gebeurtenissen die God voorzegd heeft en waarvan de geschiedenis bewijst dat ze op waarheid berusten. Als je deze serie Bijbelstudies aandachtig bestudeert, zonder vooroordeel, zal geloof en vertrouwen in de Schepper alleen maar kunnen toenemen. Het bewijst des te meer dat we een God hebben die niet slaapt, maar de gehele menselijke geschiedenis overziet en binnenkort in ons bestaan op deze aarde zal ingrijpen.

Vraag: Hoeveel mensen ken jij die je 100% kunt vertrouwen? Waaruit blijkt dat je iemand volkomen kunt vertrouwen? Kun je God 100% vertrouwen?

Deel 5: Gevolgen van de grote misleiding

Door de verleiding tot het kwaad is de mens van het eeuwig geluk en de vrede die God voor ogen had vervreemd. Zien wij het kwaad in de wereld niet toenemen ondanks allerlei  verdragen, verbonden federaties , wetten en regels etc?  De geschiedenis leert ons dat wij mensen niet in staat zijn het kwaad uit te roeien.

Maar gelukkig is er wel een oplossing, een ontsnapping die geldt voor ieder mens indien men bereid is het enige pad tot herstel  te bewandelen. Wij zullen in de studie gaan zien waar het kwaad vandaan komt, hoe degene die achter de verleiding tot het kwaad zit te werk gaat. God belooft dat de waarheid ons zal vrijmaken.

Tegenwoordig vragen we ons af wat is waarheid, bestaat er nog waarheid? Bij God ligt dit anders, God is waarheid en bij Hem is geen zweem van ommekeer. (Jak. 1:17 NBG) De uiteindelijk vraag blijft: wil jij naar waarheid en gerechtigheid leven? De keuze is vrij, maar iedere keuze heeft gevolgen. God stelt het heel eenvoudig; eeuwig leven of eeuwige dood. Kies jij voor een hoopvolle toekomst, voor het leven? Het ligt voor het grijpen! Deze studie is dan ook een uitdaging voor ieder mens die naar een hoopvolle toekomst verlangt.

Vraag: Vind jij het prettig dat je iemand in je omgeving hebt die je volledig kan vertrouwen? Heb jij God wel eens op Zijn woord beproefd ?

Deel 4: Er bestaat een grote misleider

God wil dat wij onze keuzes eerlijk en naar waarheid maken. Naast God bestaat er tegenstander, een andere macht, die de mens wil misleiden.

Misleiding gaat meestal ongemerkt, maar degene die misleidt heeft wel degelijk een doel voor ogen. We zullen gaan zien hoe die andere macht is ontstaan en met welke instrumenten hij tracht zijn doel te bereiken. God laat zien dat in onze dagen de misleiding zo diep in de kerken is binnengedrongen, dat een deel van de kerk een misleiding is geworden voor de hele wereld. Schokkend, en dat is het ook, maar herkenning van deze misleiding geeft duidelijkheid voor onze keuzes. In onze tijd wordt veel over aanbidding gesproken.

Wellicht zeg jij: ik heb niets op met aanbidding, maar let dan eens op de volgende uitspraak over aanbidding in het boek Openbaring: Openb.13:8 (NBV) “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.”

Vraag: We worden allemaal dikwijls misleid en wellicht misleid jij ook wel eens iemand. Maar sta jij wel eens stil bij het feit dat er een macht achter de schermen bestaat die misleiding en het kwaad stimuleert?

Deel 3: De grote lijn door de Bijbel

We gaven al aan dat God een duidelijke scheidslijn aangeeft en dat het een kwestie van kiezen is aan welke kant je wilt staan. Een strijd tussen goed en kwaad,  meer keuzes zijn er niet. Er bestaat geen neutraal terrein. Dit is de rode draad die door de hele Bijbel loopt. Jouw keuzes bepalen aan welke zijde jij staat en welke toekomst jij hebt. God wil dat we Hem aanroepen of aanbidden in “Geest en waarheid”, want de hoopvolle toekomst die Hij ons wil geven daar is gelukkig geen plaats voor bedrog, oorlog en ellende! Daarom Is het noodzakelijk dat wij tot erkenning van de waarheid komen om keuzes te kunnen maken.

Soms lijkt dat hard en is het moeilijk om  karaktertrekken op te geven die tegen Gods richtlijnen ingaan.  Is het geen herkenbare eigenschap dat wanneer iemand ons op verkeerde dingen wijst  we geneigd zijn een excuus te zoeken, of de schuld bij iemand anders te leggen? Durven we de waarheid onder ogen te zien, te erkennen?

Joh. 4: 23, 24 (HSV): “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Vraag: Hoe belangrijk is voor jou waarheid? Vind je het prettig als iemand jou halve waarheden voorhoudt? Vertel jij wel eens een “leugentje om bestwil”?

Deel 2: Kerk en God beladen woorden

Velen hebben al moeite als ze het woord kerk of God horen en dat is eigenlijk niet zo vreemd. Kerk wordt direct verbonden met God. Helaas werden en worden er in de naam van God oorlogen gevoerd waarbij kerken en individuele leden een dubieuze rol speelden en spelen. Op grond van die waarneming wil men niets van God weten. In het geloof gaat het niet om een kerk maar om een relatie met God.

Geen mens is te vergelijken met God. Het is God die elk mens iets te bieden heeft en ver boven ons mensen verheven is. Daarom nodigt Hij ons uit Hem te zoeken en om elk onrecht of kwaad uit ons leven weg te doen. In de Bijbel vinden we in het oude testament dat Israël zijn volk is. Maar let op niet dat ze beter zijn dan andere volken, maar juist om een voorbeeld te zijn voor andere volken.

Deut. 9:4-6 (HSV) “Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft.Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk”

De geschiedenis leert helaas dat zij weinig van bakten, ja zelfs vele gruwelen deden in Gods ogen. Het is juist God die deze zaken aan de kaak stelt.Verdrukking, gevangenschap en diepe ellende was vaak het gevolg. God had niet de vernietiging van Zijn volk voor ogen, maar dat zij zich tot Hem zouden keren, de ongerechtigheden zouden nalaten en zich door Hem zou laten leiden. Zo is het ook met de kerk in onze tijd. De kerk is een verzameling individuele mensen met al hun fouten en gebreken. Zij vormen een instituut hier op aarde. Maar de vraag is wil dit instituut zich door gaat laten leiden? Zo niet dan kan een kerk zelfs een misleiding zijn of worden voor de wereld. Daar zullen we in deze studie uitgebreid op ingaan.

God is eerlijk zonder de mensen naar de mond te spreken. We zullen een tipje van de sluier opheffen om aan te geven hoe God onrecht en kwaad aan de orde stelt met betrekking tot de kerk. De vrouw symboliseert in de Bijbel Gods volk , zijn gemeente of kerk. Zodra deze ontrouw en afvallig is, wordt ze door God afgeschilderd als een overspelige, een hoer. Een niet mis te verstaan oordeel. Dit onderscheid gaat in de loop van de tijd zover dat in Openbaring 17 een overspelige vrouw (gemeente of kerk) de gehele wereld misleidt. In deze studie willen we gaan  kijken waar God de scheidslijn legt. Alleen als die scheidslijn duidelijk ligt zal het voor ieder mens helder zijn aan welke kant hij of zij van die lijn wil staan. Slechts een kwestie van kiezen. God biedt redding aan ieder mens, niet aan een collectief aanwijsbaar volk, kerk of organisatie. Men kan niet op enig mens of organisatie vertrouwen.

Psalm 146:3 (NBV) “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.” Rom. 3:10, 12 (HSV) “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.Allen zijn zij afgedwaald.”

Het mag duidelijk zijn dat als men afgaat op mensen dat men dikwijls bij voorbaat bedrogen uitkomt. Wij zouden onszelf bedriegen als we God en de mens op één lijn zetten. De kerk is God niet. De kerk kan eerder gezien worden als een ziekenhuis waar genezing wordt aangeboden. Anderzijds hebben we al in enkele teksten uit de Bijbel  gezien dat een kerk zover kan afdwalen dat er geen genezing meer wordt aangeboden en een schijnvertoning is, ja zelfs een instrument van het kwaad. Alleen door het oog op God te richten brengt genezing; Wat heeft Hij mij te bieden, te vertellen. Het is goed om bij elke studie  te bedenken dat het niet gaat om mensen te veroordelen of te krenken, maar om te behouden, een hoopvolle toekomst te geven.

Jer. 29:11 (NBG) “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” 1 Tim. 2:3, 4 (NBG) “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

Vraag: Herken jij ook het gevoel van weerstand in jezelf als er over God en/of kerk gesproken wordt? Wat doe je met dit gevoel? Aan je gevoel toegeven of verstandelijk onderzoeken wat God jou te bieden heeft?