Deel 10: Met welk doel werd het eerste mensenpaar misleid?

We hebben gelezen dat Satan zich gelijk wilde stellen aan God. Hij wilde aanbeden worden in plaats van God. Bij aanbidding moet u niet direct denken van op de knieën liggen, maar Satan wil dat mensen meer waarde hechten aan zijn woorden in plaats van aan de woorden van God. Hiermee plaatst Satan zich op de eerste plaats. Deze jaloezie heeft hij niet uit zijn denken verbannen. Het bracht egoïsme en scheiding van Zijn Schepper teweeg. Een zonde die hij heeft overgebracht op de eerste mens en die we terugvinden in elk mens. Hij tracht mensen door misleiding aan zich te binden, hij wil macht over hen uitoefenen als zijn onderdanen. Helaas is hem dat aardig gelukt. Een macht die verdriet, vijandschap en de dood in onze wereld heeft gebracht.

Rom. 5:12 NBG “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Het is precies zoals een bekend gezegde ons leert: het gaat van kwaad tot erger. Dat is de toestand waarin de wereld vandaag de dag verkeert. Het is belangrijk om te beseffen dat er naast God een andere kwade macht bezig is. Twee machten en elk mens heeft de keuze welke macht hij of zij wil dienen.

Vraag: Heb jij wel eens voor een ander (b.v. voor je werk) iets moeten doen of vertellen wat misleidend of niet helemaal eerlijk was? Is er verschil tussen misleiding die jijzelf bedenkt en misleiding die je in opdracht doet?

Deel 9: De allereerste misleiding

Lees Genesis 3:1-6; (HSV) “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Let op wat er gebeurt:

a. Allereerst komt Satan niet rechtstreeks maar via het medium van de slang.
b. Hij begint twijfel te zaaien over Gods woorden: “Is het waar dat God gezegd heeft…”
c. Vervolgens vermengt hij waarheid met leugen met als doel om achterdocht, jaloezie en twijfel op te wekken.

En helaas is dat gelukt. De ogen gingen pas open nadat het kwaad geschied was. En is dit niet vaak in ons leven het geval?

Vraag : Ben jij wel eens jaloers op iemand? Wat zijn de gevolgen als je de jaloezie niet uit je hoofd zet en deze gevoelens en gedachten blijft voeden?

Deel 8: Wat is zonde of kwaad?

Ware liefde is het leven zoals God het geschapen en bedoeld heeft. Alles wat daar tegenin gaat is het missen van dat doel van het leven. De Bijbel drukt dit uit als zonde. Zijn het niet de zonden zoals kwaadheid, boosheid, jaloezie etc. die de liefde bederven? Leven volledig uit de liefde, zo heeft God het leven bedoeld.

Wij zijn hiervan vervreemd, alleen het eerste mensenpaar heeft dit gekend. Die oorspronkelijke levensnorm is wat God voor ogen heeft. Het kwaad gaat over wat zonde in Gods ogen is. Zonde is eigenlijk dat we iets missen. Er zijn duizenden mensen die met een schuldgevoel rondlopen omdat zij hun tekortkomingen zien of bemerken dat ze iets missen. Schuld heeft direct te maken met zonden. Schuld kun je niet kwijtraken door zelfkastijding, eenzame afzondering etc. Het unieke van God is dat Hij alleen jou van alle schuld kan bevrijden. In verdere studies zal hier verder op worden ingegaan.

Zonde heeft een andere zeer nare eigenschap: het is zeer besmettelijk. Als iemand je uitscheldt dan heb je de neiging direct terug te schelden, geeft iemand jou een klap , ben je dan niet geneigd terug te slaan? Vertelt iemand kwaad over een ander, heb je dan niet de neiging die ander bij een ontmoeting met enige reserve aan te zien? Het brengt scheiding tussen mensen. Zo heeft de zonde scheiding gebracht tussen God en de mens.

Zo vertelt God ons dat het kwaad bij één geschapen engel is begonnen en velen heeft besmet. Door deze engel, die Satan of de duivel wordt genoemd, is volgens het scheppingsverhaal ook het eerste mensenpaar besmet geraakt, ondanks het feit dat God gewaarschuwd had tegen de verleiding van deze tegenstander. De geestelijke strekking van zonde gaat ver, veel verder dan zoals het kort is opgeschreven in de 10 woorden, de wet der 10 geboden. (Exodus 20) God spreekt de mensen aan door het geweten.

Rom 9:1 NBV “Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg”

God spreekt de mensen aan door Zijn Geest in het geweten. Door toename van zonden is de scheiding tussen God en mens zo groot geworden dat we dikwijls niet eens meer in staat zijn om eerlijk naar ons geweten te luisteren. Daarom dat God kort en bondig de wet der 10 geboden op schrift gegeven heeft. Het is een hulp voor ons geweten om te onderscheiden wat zonde is.

Rom. 7:7 HSV “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.”

Vraag:
a. Lees aandachtig Exodus 20 door en overdenk eens rustig wat dit betekent. Wat valt je op?
b. Wat merk je als je iemand die heel veel van je houdt onder ogen komt terwijl jij deze persoon bedrogen hebt?
c. Op welke manier denk jij dit weer goed te kunnen maken?

Deel 7: De oorsprong van het kwaad en de liefde

God vertelt ons in het eerste boek van de Bijbel dat Hij alle dingen heeft geschapen. Heeft Hij dan ook het kwade geschapen… foutje? Gods antwoord is nee! Hij zegt dat alles zeer goed was bij de schepping, dus ook de mens. Gen. 1:31; “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Deut. 32:4 “Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.”

In de Bijbel vertelt God ons dat Hij ook andere wezens, engelen geschapen heeft, ook perfect! Maar met één van de engelen ging er iets fout. Het boek Ezechiël vertelt ons over een hoofdengel die volmaakt was, maar niet tevreden was met zijn positie en die gelijk wilde zijn aan zijn Schepper.

Ez. 28:14, 15 HSV
“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg,
u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”

Perfect, volmaakt wil zeggen volkomen in liefde in harmonie met mens en natuur. Hoe is het kwade dan hier ontstaan? God vertelt ons dat één van de belangrijkste engelen, Satan, die Hij volmaakt geschapen had, trots werd in zijn hart, jaloers, hij begeerde de positie van zijn Schepper God.

Jes. 14:12-14 (HSV)
“Hoe bent u uit de hemel gevallen,
morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel;
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”

Maar dan heeft God hem toch niet volmaakt geschapen? Kan iets wat volmaakt is vervallen tot onvolmaakt? Jazeker, net zoals b.v. een goede chauffeur tot een brokkenpiloot kan worden door het gebruik van alcohol. De oorzaak zit in de keuze van de chauffeur, pakt hij de fles of niet. God heeft zowel engelen als mensen geschapen met een eigen vrije wil. Wij zijn geen robots. Een vrije wil is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Kun jij iemand liefhebben uit dwang? Liefhebben is een kwestie van keuze. Een principe dat eeuwig zal blijven bestaan! Liefde maakt ons gelukkig en blij. Liefhebben staat tegenover geweld, jaloezie, diefstal, overspel etc . Kwaad betekent je afkeren van God; de bron van liefde, negeren. Allemaal zaken waarvan God vertelt dat ze verdriet en narigheid zullen veroorzaken en uiteindelijk tot de dood zullen leiden. De liefde is volmaakt wanneer deze nare eigenschappen niet voorkomen. Zoekt elk mens niet naar liefde en geluk? Lees eens 1 Kor. 13 over de liefde (HSV). Een omschrijving, een wens of norm die God ons voorhoudt:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Vraag: Vul bij het lezen van 1 Kor. 13 waar “zij” staat eens “ik” of ”jouw naam” in. Herken jij jezelf daarin? Ontdek je gebreken? Zo ja zou jij willen leven naar de volmaakte liefde?

Deel 6: Bestaat God?

Een eerlijk antwoord vraagt om een eerlijk onderzoek voordat je tot een conclusie komt. Dat willen we in deze studie doen. Niemand kan bewijzen dat God bestaat, Hij maakt zichzelf bekend als Schepper van hemel en aarde. Het komt aan op geloof, vertrouwen, aannemen. Wie aan God wil twijfelen kan altijd wel iets vinden. Maar er bestaan zoveel aanwijzingen dat God bestaat, dat schepping veel aannemelijker is dan te geloven dat alles een product van toeval is. Bovendien heeft God beloofd dat wanneer je Hem ernstig zoekt, je Hem zult vinden.

Hebr. 11: 6 (NBV) “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.”

Deut. 4:29 (HSV) “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”

Met andere woorden: God zal zichzelf openbaren. Een beter bewijs kun je niet vinden. Het is een persoonlijke ervaring die je niet aan een ander kunt bewijzen. We zullen hier niet verder ingaan op het vraagstuk Schepping-Evolutie want daar is genoeg over te vinden. In deze studie zal de nadruk liggen op profetie, gebeurtenissen die God voorzegd heeft en waarvan de geschiedenis bewijst dat ze op waarheid berusten. Als je deze serie Bijbelstudies aandachtig bestudeert, zonder vooroordeel, zal geloof en vertrouwen in de Schepper alleen maar kunnen toenemen. Het bewijst des te meer dat we een God hebben die niet slaapt, maar de gehele menselijke geschiedenis overziet en binnenkort in ons bestaan op deze aarde zal ingrijpen.

Vraag: Hoeveel mensen ken jij die je 100% kunt vertrouwen? Waaruit blijkt dat je iemand volkomen kunt vertrouwen? Kun je God 100% vertrouwen?

Deel 5: Gevolgen van de grote misleiding

Door de verleiding tot het kwaad is de mens van het eeuwig geluk en de vrede die God voor ogen had vervreemd. Zien wij het kwaad in de wereld niet toenemen ondanks allerlei  verdragen, verbonden federaties , wetten en regels etc?  De geschiedenis leert ons dat wij mensen niet in staat zijn het kwaad uit te roeien.

Maar gelukkig is er wel een oplossing, een ontsnapping die geldt voor ieder mens indien men bereid is het enige pad tot herstel  te bewandelen. Wij zullen in de studie gaan zien waar het kwaad vandaan komt, hoe degene die achter de verleiding tot het kwaad zit te werk gaat. God belooft dat de waarheid ons zal vrijmaken.

Tegenwoordig vragen we ons af wat is waarheid, bestaat er nog waarheid? Bij God ligt dit anders, God is waarheid en bij Hem is geen zweem van ommekeer. (Jak. 1:17 NBG) De uiteindelijk vraag blijft: wil jij naar waarheid en gerechtigheid leven? De keuze is vrij, maar iedere keuze heeft gevolgen. God stelt het heel eenvoudig; eeuwig leven of eeuwige dood. Kies jij voor een hoopvolle toekomst, voor het leven? Het ligt voor het grijpen! Deze studie is dan ook een uitdaging voor ieder mens die naar een hoopvolle toekomst verlangt.

Vraag: Vind jij het prettig dat je iemand in je omgeving hebt die je volledig kan vertrouwen? Heb jij God wel eens op Zijn woord beproefd ?

Deel 4: Er bestaat een grote misleider

God wil dat wij onze keuzes eerlijk en naar waarheid maken. Naast God bestaat er tegenstander, een andere macht, die de mens wil misleiden.

Misleiding gaat meestal ongemerkt, maar degene die misleidt heeft wel degelijk een doel voor ogen. We zullen gaan zien hoe die andere macht is ontstaan en met welke instrumenten hij tracht zijn doel te bereiken. God laat zien dat in onze dagen de misleiding zo diep in de kerken is binnengedrongen, dat een deel van de kerk een misleiding is geworden voor de hele wereld. Schokkend, en dat is het ook, maar herkenning van deze misleiding geeft duidelijkheid voor onze keuzes. In onze tijd wordt veel over aanbidding gesproken.

Wellicht zeg jij: ik heb niets op met aanbidding, maar let dan eens op de volgende uitspraak over aanbidding in het boek Openbaring: Openb.13:8 (NBV) “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.”

Vraag: We worden allemaal dikwijls misleid en wellicht misleid jij ook wel eens iemand. Maar sta jij wel eens stil bij het feit dat er een macht achter de schermen bestaat die misleiding en het kwaad stimuleert?

Deel 3: De grote lijn door de Bijbel

We gaven al aan dat God een duidelijke scheidslijn aangeeft en dat het een kwestie van kiezen is aan welke kant je wilt staan. Een strijd tussen goed en kwaad,  meer keuzes zijn er niet. Er bestaat geen neutraal terrein. Dit is de rode draad die door de hele Bijbel loopt. Jouw keuzes bepalen aan welke zijde jij staat en welke toekomst jij hebt. God wil dat we Hem aanroepen of aanbidden in “Geest en waarheid”, want de hoopvolle toekomst die Hij ons wil geven daar is gelukkig geen plaats voor bedrog, oorlog en ellende! Daarom Is het noodzakelijk dat wij tot erkenning van de waarheid komen om keuzes te kunnen maken.

Soms lijkt dat hard en is het moeilijk om  karaktertrekken op te geven die tegen Gods richtlijnen ingaan.  Is het geen herkenbare eigenschap dat wanneer iemand ons op verkeerde dingen wijst  we geneigd zijn een excuus te zoeken, of de schuld bij iemand anders te leggen? Durven we de waarheid onder ogen te zien, te erkennen?

Joh. 4: 23, 24 (HSV): “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Vraag: Hoe belangrijk is voor jou waarheid? Vind je het prettig als iemand jou halve waarheden voorhoudt? Vertel jij wel eens een “leugentje om bestwil”?

Deel 2: Kerk en God beladen woorden

Velen hebben al moeite als ze het woord kerk of God horen en dat is eigenlijk niet zo vreemd. Kerk wordt direct verbonden met God. Helaas werden en worden er in de naam van God oorlogen gevoerd waarbij kerken en individuele leden een dubieuze rol speelden en spelen. Op grond van die waarneming wil men niets van God weten. In het geloof gaat het niet om een kerk maar om een relatie met God.

Geen mens is te vergelijken met God. Het is God die elk mens iets te bieden heeft en ver boven ons mensen verheven is. Daarom nodigt Hij ons uit Hem te zoeken en om elk onrecht of kwaad uit ons leven weg te doen. In de Bijbel vinden we in het oude testament dat Israël zijn volk is. Maar let op niet dat ze beter zijn dan andere volken, maar juist om een voorbeeld te zijn voor andere volken.

Deut. 9:4-6 (HSV) “Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft.Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk”

De geschiedenis leert helaas dat zij weinig van bakten, ja zelfs vele gruwelen deden in Gods ogen. Het is juist God die deze zaken aan de kaak stelt.Verdrukking, gevangenschap en diepe ellende was vaak het gevolg. God had niet de vernietiging van Zijn volk voor ogen, maar dat zij zich tot Hem zouden keren, de ongerechtigheden zouden nalaten en zich door Hem zou laten leiden. Zo is het ook met de kerk in onze tijd. De kerk is een verzameling individuele mensen met al hun fouten en gebreken. Zij vormen een instituut hier op aarde. Maar de vraag is wil dit instituut zich door gaat laten leiden? Zo niet dan kan een kerk zelfs een misleiding zijn of worden voor de wereld. Daar zullen we in deze studie uitgebreid op ingaan.

God is eerlijk zonder de mensen naar de mond te spreken. We zullen een tipje van de sluier opheffen om aan te geven hoe God onrecht en kwaad aan de orde stelt met betrekking tot de kerk. De vrouw symboliseert in de Bijbel Gods volk , zijn gemeente of kerk. Zodra deze ontrouw en afvallig is, wordt ze door God afgeschilderd als een overspelige, een hoer. Een niet mis te verstaan oordeel. Dit onderscheid gaat in de loop van de tijd zover dat in Openbaring 17 een overspelige vrouw (gemeente of kerk) de gehele wereld misleidt. In deze studie willen we gaan  kijken waar God de scheidslijn legt. Alleen als die scheidslijn duidelijk ligt zal het voor ieder mens helder zijn aan welke kant hij of zij van die lijn wil staan. Slechts een kwestie van kiezen. God biedt redding aan ieder mens, niet aan een collectief aanwijsbaar volk, kerk of organisatie. Men kan niet op enig mens of organisatie vertrouwen.

Psalm 146:3 (NBV) “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.” Rom. 3:10, 12 (HSV) “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.Allen zijn zij afgedwaald.”

Het mag duidelijk zijn dat als men afgaat op mensen dat men dikwijls bij voorbaat bedrogen uitkomt. Wij zouden onszelf bedriegen als we God en de mens op één lijn zetten. De kerk is God niet. De kerk kan eerder gezien worden als een ziekenhuis waar genezing wordt aangeboden. Anderzijds hebben we al in enkele teksten uit de Bijbel  gezien dat een kerk zover kan afdwalen dat er geen genezing meer wordt aangeboden en een schijnvertoning is, ja zelfs een instrument van het kwaad. Alleen door het oog op God te richten brengt genezing; Wat heeft Hij mij te bieden, te vertellen. Het is goed om bij elke studie  te bedenken dat het niet gaat om mensen te veroordelen of te krenken, maar om te behouden, een hoopvolle toekomst te geven.

Jer. 29:11 (NBG) “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” 1 Tim. 2:3, 4 (NBG) “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

Vraag: Herken jij ook het gevoel van weerstand in jezelf als er over God en/of kerk gesproken wordt? Wat doe je met dit gevoel? Aan je gevoel toegeven of verstandelijk onderzoeken wat God jou te bieden heeft?